>>>Späť na hlavnú stránku<<<

PROJEKTY

 • Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska; zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD.; doba riešenia: 1.8.2018 – 30.6. 2022; registračné číslo: APVV-17-0063; koordinátor: Archeologický ústav SAV
 • Grantový projekt VEGA č. 1/0243/17; Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity; Program: VEGA; Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12. 2020
 • Grantový projekt VEGA č. 1/0095/17; Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte); Program: VEGA; Zodpovedný riešiteľ: Maliniak Pavol, PhDr., PhD.; PhDr. Beljak Ján, PhD. – zástupca vedúceho projektu za AÚ SAV;Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12. 2019
 • Letná škola archeológie na Pustom hrade vo Zvolene za účasti viac ako 100 študentov zo strednej Európy v sezónach 2010-2015. Organizovaná Katedrou archeológie UKF v Nitre, Archeologickým ústav SAV v Nitre, Mestom Zvolen a ďalšími partnermi. Link: http://www.karch.ff.ukf.sk/summerschool/index.php
 • Dohoda o spolupráci - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; PhDr. Beljak Ján PhD. Zodpovedný riešiteľ: 1.7.2014 - 31.12.2018
 • Grantový projekt VEGA č. 1/208/15; Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom. Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.; PhDr. Beljak Ján, PhD. – zástupca vedúceho projektu za AÚ SAV; Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
 • Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska. Projekt v rámci operačného programu 2620002 OP Výskum a vývoj, 2.1. Podpora sieti excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Projekt registrovaný 18.11.2009 (RUTTKAY, M.). http://www.cevnad.sav.sk/index.html
 • Grantový projekt VEGA č. 2/0186/11; Každodenný život hradu v stredoveku a na začiatku novoveku. Daily life at medieval castles and in the beginning of New Age. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter, CSc.; Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013.
 • Grantový projekt VEGA č. 2/0117/12; Medzi starovekom a stredovekom. Etnicko-kultúrne vzťahy v strednom Podunajsku od konca keltského osídlenia po počiatok stredoveku; Program: VEGA; Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.; Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
 • 9.: grantový projekt VEGA č. 1/0045/14; Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky; Program: VEGA; Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
 • Dohoda o vedeckej a pedagogickej spolupráci medzi Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellonskiego v Krakove a Archeologickým ústavom SAV v Nitre. V roku 2007: Vzájomné výmenné pobyty odborníkov a účast študentov z Krakova na Letnej škole archeológie - Projekt Kelemantia, neskôr Zvolenský Pustý hrad (za AÚ SAV: J. BELJAK, J. RAJTÁR);
 • Grantový projekt VEGA č. 2/0159/09; Od agrárnej osady k palácu. Formovanie a život sídla germánskej šľachty v Cíferi-Páci From a Farming Village to a Palace. Development and life in a Germanic nobility residence in Cífer-Pác; Program: VEGA; Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Varsik Vladimír, CSc.; Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011.
 • Grantový projekt VEGA č. 1/0408/09; Rimania a Germáni na strednom Dunaji: kontakty a konfrontácie Romans and Germans in the Middle-Danubian region: contacts and confrontations; Program: VEGA; Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rajtár Ján, CSc.; Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011.
 • Grantový projekt VEGA č. 2/0105/09; Sídla a hroby spoločenskej elity na Slovensku vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku; Program: VEGA; Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol, DrSc.; Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011.
 • Grantový projekt VEGA č. 1/0622/10; Dendrochronologia Slovenska predlaténskeho obdobia a stabilita dendrochronologických časových radov z hľadiska možných antropogénnych vplyvov. Program: VEGA Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bahyl Vladimír, CSc. (TU Zvolen), PhDr. Beljak Ján, PhD. – zástupca vedúceho projektu; Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011.

 

Účasť na konferenciách (výber):

 • BELJAK, J./BELJAK–PAŽINOVÁ, N./SLAMOVÁ. M./CHUDÝ, F.: Multidisciplinary approach to research on historical landscape structures (v spoluautorstve s: M. Slámovou, F. Chudým, J. Beljakom). Konferencia Landscape and Landscape Ecology – 17th international Symposium. Nitra, 27.–29. 5. 2015.
 • BELJAK, J./BELJAK–PAŽINOVÁ, N.: Puszta vár – Alsó vár. Könyvbemutató. A Zólyomi Puszta vár ciszternájának 2015–évi ásatása. A Dornyay Béla Múzeum Tisztelettel meghívja Önt a Fiatal Középkoros Régészek VII. Konferenciájára. Időpont: Helyszín: Dornyay Béla Múzeum Salgótarján, Múzeum tér 2. , 19. 11. – 21. 11. 2015.
 • BELJAK, J./MORDOVIN, M.: Archeologický výskum na hrade Čabraď v rokoch 2013 – 2015. Odborný seminár ZA BOHA, KRÁĽA A VLASŤ! Koháryovci v uhorských dejinách, Múzeum vo Svätom Antone, 23. 9.–24. 9. 2015.
 • BELJAK, J.: Metodika archeologického výskumu na hradoch. Kolokvium Metódy a dokumentácia archeologického výskumu (organizátor PÚ SR), Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, 3. 12. 2015.
 • BELJAK, J./MALINIAK, P./ŠIMKOVIČ, M.: Stavebné a funkčné premeny hradu Modrý Kameň v 16. a 17. storočí. 48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. České Budějovice; 19. 9. – 23. 9. 2016.
 • BELJAK, J.: Zapojenie nezamestnaných do archeologických výskumov počas obnovy hradov. Konferencia k národným projektom „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva “ realizovaných v rokoch 2011 – 2015. Stredisko SUZA, Centrum účelových zariadení, Drotárska cesta č. 46, 81104 Bratislava, 28.01.2016.
 • BELJAK, J.: Výskum hradnej cisterny na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2015, Vedecký seminár SAS pri SAV, Vedecký seminár SAS pri SAV, Zjazd Slovenských archeológov 2016, Smolenice 13. 4. –14. 4. 2016.
 • BELJAK, J.: Archeologický výskum na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2016, konferencia Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku, Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10; 27. 10. 2016.
 • BELJAK, J.: Prečo zviditeľňujeme ruiny hradov, konferencia Pochovaní pod pamiatkami, Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava v rámci projektu Živá kultúra a pamiatky, Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku, 8. 12. 2016.
 • BELJAK, J./BELJAK PAŽINOVÁ, N./PUTŠKO, M.: Nowe wyniki badan na stanowisku Pusty hrad w Zwoleniu (Słowacja). Medzinárodná konferencia The Bronze Age and Early Iron Age in the Carpathian Mountains Krosno (Podkarpatské múzeum v Krosne), Poľsko 16. – 17. 11. 2017.
 • Beljak, J. - Beljak Pažinová, N. - Šimkovič, M.: Získavanie a skladovanie vody na Pustom hrade vo Zvolene. 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku Zvolen (Technická univerzita vo Zvolene), Slovensko; 18.9.-22.09.2017
 • Beljak, J. - Beljak Pažinová, N. - Šimkovič, M.: Construction and functional changes of residences in Zvolen from the Early Middle Ages to the modern period. Medzinárodná konferencia The 15TH International Castellological Conference Castrum Bene: A castle as a status symbol, Książ (Univerzita vo Wroclawi), Poľsko 15.-19.05.2017
 • BELJAK, J.: Osídlenie Zvolenskej kotliny vo včasnej dobe dejinnej, medzinárodné sympózium Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen; miesto konania: Zvolen, Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok; organizátori: Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (Česká republika), 14.9.2018
 • BELJAK, J. - MÁCELOVÁ, M - RUTTKAY, M.: Hradisko vo Zvolene – Môťovej vo svetle najnovších výskumov, medzinárodné sympózium Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen; miesto konania: Zvolen, Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok; organizátori: Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (Česká republika), 14.9.2018
 • BELJAK, J. - BISTÁKOVÁ, A. - SAMU, L.: Včasnostredoveká osada v Banskej Bystrici – Senici, medzinárodné sympózium Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen; miesto konania: Zvolen, Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok; organizátori: Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (Česká republika), 14.9.2018
 • BELJAK, J.: Pustý hrad vo Zvolene – aktuálne výsledky archeologického výskumu, medzinárodné sympózium Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen; miesto konania: Zvolen, Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok; organizátori: Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (Česká republika), 14.9.2018
 • BELJAK, J.: Výskum a obnova Pustého hradu v poslednom desaťročí. Konferencia Oživovanie hradov, MK SR Bratislava 13.2. – 14. 2. 2018
 • BELJAK, J. - Beljak Pažinová, N: Pustý hrad ako symbol mesta Zvolen vo svetle výskumu a pamiatkovej obnovy od záveru 19. storočia dodnes. „100 let - proměny měst“. Konferenciu organizovali: Sdruženie historických sídel Čech, Moravy a Slezska v spolupráci s Združením historických miest a obcí SR, Národním památkovým ústavom ČR a Pamiatkovým úradom SR, Valtice 22. 03. - 24. 03. 2018
 • Beljak, J. - Beljak Pažinová, N. - Slamová, M. - Debnár, P. - Chudý, F.: Interdisciplinárna interpretácia antropogénnych reliktov v severozápadnej časti Javoria (Slovensko). 50. mezinárodní konference archeologie středověku; nosná téma: „Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek“; Konferenciu organizovali: Národní památkový ústav ČR a Pamiatkový úrad SR, Valtice; 17.9.-21.09.2018
 • Beljak, J. - Beljak Pažinová, N. - Šimunková, K.: Konzumácia mäsa na hradoch vo vrcholnom stredoveku: prípadová štúdia z Pustého hradu vo Zvolene (predbežné výsledky - poster). 50. mezinárodní konference archeologie středověku; nosná téma: „Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek“; Konferenciu organizovali: Národní památkový ústav ČR a Pamiatkový úrad SR, Valtice; 17.9.-21.09.2018
 • Beljak, J. - Beljak Pažinová, N. - Putško, M. - Čierny, M.: Osídlenie Pustého hradu vo Zvolene v dobe bronzovej vo svetle najnovších výskumov. „XV. Medzinárodná konferencia: „Doba popolnicových polí a doba halštatská“; Archeologický ústav SAV v Nitre, Slovenská archeologická spoločnosť, Smolenice; 15.10.-19.10.2018
 • Starość - wiek spełnienia. Funeralia lednickie 8. Lednica (Poľsko) 2005;
 • První protohistorická konference „Pozdně keltské, germánske a časně slovanské osídlení“ (1. stol. pr. Kr.-7. stol. po Kr.) Kounice (Česko). Prednáška: Púchovská kultúra a germáni na Pohroní v staršej dobe rímskej. 2006;
 • 18. Internationales symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Etwicklung im mittleren Donauraum“ Prednáška: Eastern enclaveof Quads Contemporary state of research. 2006;
 • 19. Internationales symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum “Mitteleuropa zur Zeit Marbods“. 2006;
 • II. protohistorická konference „Pozdne keltské, germánske a časně slovanské osídlení“ (1. stol. pr. Kr.-7. stol. po Kr.). Prednáška: Ku štruktúre rímskych importov na dolnom Pohroní. 2006;
 • The turbulent epoch – new materials from the Late Roman Period and the Migration Period. Krasnobród (Polsko). Prednáška: The Migration Period in the German village in Štúrovo.; The Roman Fort at Iža-Leányvár (The Late Roman and Early Migration Period, s J. Rajtárom). 18.09. – 22. 09.2007;
 • III. Protohistorická konference „Keltské, germánske a časně slovanské osídlení“ (Pozdní doba laténska, doba rímska, stehovaní národu a časně slovanské období), Sídlište, sídlištní objekty a nálezy a jejich význam pro chronologii protohistorického vývoje. Mikulov (Česká republika). Prednáška: Štruktúra a vývoj germánskej osady v Štúrove. 29.10. – 2.11.2007;
 • Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum (RGK Frankfurt a. M.) Mikulov (Ceská republika). 2.11. – 4.11.2007;
 • 20. internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Die Zeiten der Wandel. Stará Lesná (Slovensko). Prednáška: Some remarks to the settlement of Gran river valley in the Late Roman and Early Migration period. 12.11. – 16.11.2007.
 • IV. Protohistorická konference „Keltské, germánske a časně slovanské osídlení“ (Pozdní doba laténska, doba římska, stěhovaní národů a časně slovanské období), „Powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim“ Sanok (Poľsko). 15.10. – 17.10.2008. Prednáška: Horská enkláva Germánov na strednom Pohroní.
 • Kolokvium. Germánska keramika zo sídlisk záverečného horizontu svébskeho osídlenia. Prednáška: Keramika zo Štúrova. Bratislava 11.12.2008.
 • V. Protohistorická konference „Keltské, germánske a časně slovanské osídlení“ (Pozdní doba laténska, doba římska, stěhovaní národů a časně slovanské období), „Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek“ Nitra (SK). 21. 09. – 05. 09. 2009. Prednáška: Germánska osada v Šarovciach.
 • Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Mělník (CZ), 28. 9.-1. 10.2009. Prednáška: Beljak, J. - Pažinová, N.: Nálezy kultúry s lineárnou keramikou na strednom Pohroní – príspevok k osídleniu.
 • Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Mělník (CZ), 28.9.-1.10.2009. Prednáška: Beljak, J. - Pažinová, N.: Makó-Kosihy-Čaka culture site from Iža, district Komárno, Slovakia.
 • Kolokvium Germánske osídlenie dolného Pohronia. 8. Medzinárodné kolokvium a workshop ku germánskej keramike. Bratislava, 15. 12. 2009. Prednášky: Štúrovo – Vojenské cvičisko; Germánske pohrebisko v Hronovciach.
 • EAA 16th Annual Meeting. Haag (NL), 1. 9.-5. 9. 2010. Prednáška: Beljak, J.: Deserted castle in Zvolen (Slovakia).
 • XLII. Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Brtnice (CZ). 20. 09. – 24. 09. 2010. Prednáška: Beljak, J. - Maliniak, P. - Pažinová, N. -: Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania od 19. storočia dodnes.
 • Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Vrštaské Podhradie, 27. 9.-30. 9. 2010. Prednáška: Pažinová, N. - Beljak, J.: Nálezy z doby kamennej na lokalite Hronovce-Rúbaniská.
 • Interdisciplinárna prezentácia stavu pamiatkovej ochrany, výskumu a obnovy od roku 2002. Miesto konania: Centrum vedecko – technických informácii Bratislava, 22. - 24. novembra 2010. Prednáška: Beljak, J. - Šimkovic, M.: Archeologický a stavebno-historický výskum na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene v rokoch 2009-2010. Perspektíva pamiatkovej obnovy. Výskum a obnova hradnej architektúry.

 • A Castrum Bene Egyesület éves õszi rendezvénye. Visegrad (H), 19.11.2011. Prednáška: Beljak, J. - Pažinová, N.: Régészeti kutatások a zólyomi Pusztavárban.
 • Fiatal Középkoros Régészek III. Konferenciája; Kecskemét (H), 23.11.-25.11.2011. Prednáška: Beljak, J. - Pažinová, N.:  Legújabb felfedezések a zólyomi Puszta várban.
 • 12th International Castellological Conference Castrum Bene: THE CASTLE AS SOCIAL SPACE; Ljubljana (Slovinsko); 28.9.-2.10.2011. Prednáška: Beljak, J. – Maliniak, P. - Pažinová, N. - Šimkovic, M.: Die Burg Pustý hrad bei Zvolen - eine Zeugin mittelalterlichen Lebens. Differenzierung des Raumes der königlichen Burg auf der Grundlage der archäologischen, architektonischen und historischen Forschung.
 • XLIII. Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Mesto v stredoveku a jeho zázemie; Modra; 12.9.-16.9.2011. Prednáška: Beljak, J. – Chabada, J.: Zvolen – Pustý hrad. Vyhodnotenie keramického súboru z rokov 2009 a 2010.
 • EAA 17th Annual Meeting – sekcia: What do I care? About priorities and ethics in the management of the archaeological heritage; Oslo (Nórsko); 14.9.-18.9. 2011. Prednáška: Beljak, J. - Pažinová, N. – Ruttkay, M.: State of archaeological heritage management in Slovakia.
 • „Sötét idők rejtélyei” (6-11. századi rejtélyek a Kárpát-medencében és környékén); Békéscsaba (H); 19.1.-21.1.2011. Prednáška: Beljak, J. - Pažinová, N.: A kora középkori sáncok rejtélye a Zólyomi-katlanban (Szlovákia).
VII. Protohistorická konference „keltské, germánské a časně slovanské osídlení“ (pozdní doba laténská, doba římská, stěhování národů a časně slovanské období) „Sociální stratifikace protohistorických komunit na základě výpovědi archeologických pramenů“; Brno; 3.10.-6.10.2011 Prednáška: Beljak, J.: Germánske pohrebisko v Hronovciach.

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N.: Visualizing the past. Do we really care?, TAG Buffalo 2012; Buffalo, USA; 17.-21.05.2012

 • BELJAK, J. – PRZYBYŁA, M. S.: Dolný Pustý hrad vo Zvolene v dobe bronzovej; XII. medzinárodná konferencia “Popolnicové polia a doba halštatská; Hriňová, Slovensko; 14.-18.05.2012

 • BELJAK, J. – MALINIAK, P. - PAŽINOVÁ, N. – SLÁMOVA, M.: The historical development and transformation of the forest. Case study on Deserted castle in Zvolen (Slovakia); EAA Helsinki – 18th annual meeting; Helsinki, Fínsko; 29.8.-2.9.2012

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N.: Polularization of Archaeology - example of Deserted castle in Zvolen; EAA Helsinki – 18th annual meeting; Helsinki, Fínsko; 29.8.-2.9.2012

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N.: Stredné a Dolné Pohronie v období kultúry badenskej; KULTURA BADEŃSKA WOKÓŁ KARPAT ZACHODNICH; Krakow, Poľsko; 07.11.-09.11.2012

 • BELJAK, J. – PRZYBYŁA, M. S.: Osiedle obronne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku "Pustý hrad" w Zwoleniu (środkowa Słowacja); Pradziejowe osady obronne w Karpatach; Krosno, Poľsko; 15-16.11.2012

 • BELJAK, J.: Germáni na Pohroní v dobe Marka Aurélia; Kolokvium Stĺp Marka Aurélia a stredné Podunajsko; Baratislava (Múzeum SNM), Slovensko; 26.09.2012

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N.: Ausgrabungen auf der Wusten Burg in Zvolen in der Mittelslowakei; Junges Forum 2012 - Europäisches Burgeninstitut; Braubach, Nemecko, 1.3.-4.3.2012

 • BELJAK, J. – ŠIMKOVIC, M.: Residence towers at Zvolen (Deserted) castle, Slovak; 3rd Conference in Towers in Medieval Europe „ Urbs Turrita – Towers in Medieval Cities and Towers“; Krakow, Poľsko; 20.07.-23.07.2012

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N.: Zólyom (Zvolen) Pusztavár és a Petusa vára; A VÁRKUTATÁS ÚJABB EREDMÉNYEI; Visegrád, Maďarsko; 14.10.2012

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N.: A zólyomi Puszta Vár és Peťuša vár 2012-évi régészeti ásatás eredményei; Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciája; Kaposvár, Maďarsko; 22.11.-24.11.2012.

 • BELJAK, J. Gran region settlement at the Marcomannic War s; 24. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Neue Forschungen zu den Markomannenkriegen: Zeitliches und räumliches Umfeld – Ursache, Verlauf, Auswirkungen; Smolenice, Slovensko; 11.12.-14.12.2012

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N. Common Agricultural Policy and archaeological heritage management in Slovakia – brief report on the situation. Medzinárodná konferencia EAA Plzeň – 19th Annual meeting. Plzeň, Česká republika. 03.9.-7.9.2013

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N. Ausgrabungsmethodik auf der Wüste Burg in Zvolen ab dem 19. Jahr. bis der Gegenwart. Medzinárodná konferencia Castrum Bene 2013: Burg und Dokumentation. Krems, Rakúsko. 11.6.-16.6.2013

 • BELJAK, J. – SAMU, L.: Újabb kora középkori kerámia leletek a Közép-Garam-vidékről. A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni. Budapest, Maďarsko. 09.01.-11.01.2013

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N. – REPKA, D.: Középkori kerámia a Zólyomi Puszta vár – Alsó várából. A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni. Budapest, Maďarsko. 09.01.-11.01.2013

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N. Archaeology Field school focused on medieval castles. Medzinárodná konferencia EAA Plzeň – 19th Annual meeting. Plzeň, Česká republika. 03.9.-7.9.2013

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N. – SLAMOVÁ, M. – BELÁČEK, B. Dependence of the Medieval Settlements and Historic Roads to the Natural Environment around the Deserted Castle in Zvolen (Slovakia). Medinárodná konferencia GEOMED - 3rd Geography symposium. Istanbul, Turecko. 10.6.-13.6.2013

 • LOYDL, A., BELJAK, J., MORDOVIN, M., ŠIMKOVIC, M.:Čabraď - Archeologický prieskum vybraných častí v roku 2013 a zameranie objektu (podprogram 1.1). Konferencia: Kolokvium venované prezentácii projektov podporených v programe Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom. Zvolen, 27.2.2014.

 • BELJAK, J., HOLEŠČÁK, M., ŠIMKOVIC, M.: Hrad Modrý Kameň - obnova a konzervácia torzálnej architektúry 1.etapa (podprogram 1.4) - archeoologický výskum. Konferencia: Kolokvium venované prezentácii projektov podporených v programe Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom. Zvolen, 27.2.2014.

 • BELJAK, J., BELJAK PAŽINOVÁ, N., ŠIMKOVIC, M.: Archeologický výskum a pamiatková obnova na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2013 (podprogram 1.4). Konferencia: Kolokvium venované prezentácii projektov podporených v programe Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom. Zvolen, 27.2.2014.

 • BELJAK, J., BELJAK PAŽINOVÁ, N., ŠIMKOVIC, M.: Hrad Dobrá Niva - archeologický a architektonicko-historický výskum v roku 2013. Konferencia: Kolokvium venované prezentácii projektov podporených v programe Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom. Zvolen, 27.2.2014.

 • BELJAK, J.: Protohistorichigh-elevation Sites in the Middle Gran Riverbasin in relation to climate change. Medzinárodná konferencia – Third Geoarchaeological Conference in Warsaw Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 kyrs and others) on pastcultures and civilizations. Institute of Archaeology of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Geology. Poľsko, Varšava, 26.11.-1.12.2014.

 • BELJAK-PAŽINOVÁ, N.– BELJAK, J.: Lengyel culturesettlement in thecadastralarea of Kiarov. Konferencia: Medzinárodné sympózium - XXXIII. konference o neolitu a eneolitu našich zemí. Univerzita Hradec Králové, Moravské Budejovice, Česká republika, 15.-18.9.2014.

 • BELJAK, J. - BELJAK-PAŽINOVÁ, N. – ŠIMKOVIC, M.: Výsledky výskumu Dolného Pustého hradu vo Zvolene v rokoch 2009 – 2014. Konferencia: 46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Prešov, Slovensko, 16.-19.9.2014.

 • BELJAK-PAŽINOVÁ, N. – BELJAK, J. - ŠIMKOVIC, M.: Výskum na hrade Dobrá Niva v rokoch 2013 – 2014 (poster). Konferencia: 46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Prešov, Slovensko, 16.-19.9.2014.

 • BELJAK, J. – MIŇO, M. - MORDOVIN, M. – ŠIMKOVIC, M.: Nové výsledky výskumuna hrade Čabraď. Konferencia: 46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Prešov, Slovensko, 16.-19.9.2014.

 • BELJAK, J. - MORDOVIN, M. – ŠIMKOVIC, M.: Výskum hradného jadra hradu Modrý Kameň. Konferencia: 46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Prešov, Slovensko, 16.-19.9.2014.

 • BELJAK, J. - KUČERÁKOVÁ, K.: Torzálna architektúra objavená v mincovni v Kremnici počas výskumov v rokoch 2010 – 2014 (poster). Konferencia: 46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Prešov, Slovensko, 16.-19.9.2014.

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N. – ŠIMKOVIC, M. – REPKA, D.: ZólyomPuszta vár – Alsó vár, Ostrá Lúka – Petyusa, Dobronya. Medzinárodná konferencia: CastrumBene. Szögliget, Maďarsko. 2. 5. – 4. 5. 2014.

 • BELJAK, J. – MORDOVIN, M. – ŠIMKOVIC, M. – HOLEŠČÁK, M.: A 2013. évirégészetiésépítéstörténetikutatás a kékkőivárban. Medzinárodná konferencia: CastrumBene. Szögliget, Maďarsko, 2. 5. – 4. 5. 2014.

 • BELJAK, J. – MORDOVIN, M. – ŠIMKOVIC, M. – LOYDL, A.: A 2013. évirégészetiésépítéstörténetikutatás a csábrágivárban. Medzinárodná konferencia: CastrumBene. Szögliget, Maďarsko, 2. 5. – 4. 5. 2014.

 • BELJAK, J.; PAŽINOVÁ, N. Settlement and Economy of PrehistoricCommunities of the Zvolen Basin and SurroundingAreas in the Western Carpathians (Slovakia). Konferencia: 20th AnnualMeeting of theEuropean Association of Archaeologists 2014.Istanbul, Turecko, 8.-13.9.2014

 

 

Organizácia konferencií

 • 49. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia historica na tému: Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku., Zvolen, 70 účastníkov, 18.09.-22.09.2017
 • Vedecká konferencia Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century. Monety bizantynskie w Europie Srodkowej miedzy V a X wiekiem. Kraków (Polsko), 23.4. – 26.4.2007.
 • V. Protohistorická konference „Keltské, germánske a časně slovanské osídlení“ (Pozdní doba laténska, doba římska, stěhovaní národů a časně slovanské období), „Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek“ Nitra (SK). 21. 09. – 05. 09. 2009.
 • EAA Helsinki – 18th annual meeting. Sekcia: Landscape of our ancestors: current state and future vision.
 • Kolokvium venované prezentácii projektov podporených v programe Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom. Zvolen, 27.2.2014.

 

Organizácia výstav

 • 2018 spoluorganizovanie výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry, ktorá sa od 13.9.2018 do 9.12.2018 konala na Zvolenskom zámku.
 • 2012 Zvolen v dobe bronzovej, Stará radnica na Námestí SNP 21/31 vo Zvolene.
 • 2012 Archeologické objavy zo Zvolenského Pustého hradu, Stará radnica na Námestí SNP 21/31 vo Zvolene