>>>Späť na hlavnú stránku<<<

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ - VÝBER

 

2019

 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Archeologický výskum na pustom hrade vo Zvolene = Archäologische Grabung auf der Burg Pustý hrad in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 31-34. ISSN 0231-925X. Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim - LOYDL, Albert. Výskum na Hrade Čabraď = Grabung auf der Burg Čabraď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 37-38. ISSN 0231-925X. Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - KALIČIAKOVÁ, Zuzana. Archeologický výkum na Hrade Modrý Kameň = Archäologische Grabung auf der Burg Modrý Kameň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 35-36. ISSN 0231-925X. Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Germánske pohrebisko v Hronovciach = Germanic burial ground in Hronovce. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 261-312. ISSN 1338-7219. Typ: ADNB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Prínos dlhodobého výskumu Pustého hradu vo Zvolene pre badánie, jeho najnovšie výsledky a perspektíva do budúcnosti. In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. Jana Maříková-Kubková, Katarína Válová (eds.). - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 19. ISBN 978-80-7581-015-1. Typ: AFE
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMUNKOVÁ, Katarína. Something new about the castle crew. An archaeozoological perspective to castle and economy at the Deserted castle in Zvolen and Peťuša castle. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy : Book of Abstracts and Fieldtrip Guides. - Kutina : Muzej Moslavine, 2019, s. 12. ISBN 978-953-7135-62-1. Typ: AFG
 • BELJAK, Ján - BÓNA, Martin - MALINIAK, Pavol. K problematike vzniku a funkčného zániku vybraných hradov na strednom Pohroní : (poster). In Archaeologia historica 51 : 100 let české a slovenské archeologie středověku : Státní hrad Křivoklát 23.-26.9.2019. - Praha : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 29. ISBN 978-80-7581-015-1. Typ: AFK
 • BELJAK, Ján. Hrad Ozdín. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie : ročník V : 30. novembra 2019. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2019, s. 31-36. ISBN 978-80-973441-0-8. Typ: BEF
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Fortifikácie na sútoku Hrona a Slatiny = Fortifications on the Confluense of Hron and Slatina Rivers. In Hradiská – svedkovia dávnych čias II : Zborník príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch. - Dolná Mariková : Občianske združenie Hradiská – Slovensko, 2019, s. 9-28. ISBN 978-80-973032-2-8. Typ: AEDA

 

2018

 • BAXA, Peter - BEDNÁR, Peter - BELJAK, Ján - BISTÁK, Peter - RUTTKAY, Matej - STEINHÜBEL, Ján - VÁLOVÁ, Katarína - WIHODA, Martin. Dedičstvo Karola Veľkého : Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry : sprievodca výstavou = The Legacy of Charlemagne Early Middle Ages: The Cradle of European Culture. Jana Maříková-Kubková, Peter Baxa (editori). Bratislava : Pamiatkový úrad SR ; Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2018. 160 s. ISBN 978-80-87365-99-1. Typ: CKB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIC, Michal. Pustý hrad vo Zvolene a hrad Peťuša : vo svetle aktuálnych výskumov. Recenzenti Marta Mácelová, Dominik Repka. 1. vyd. Zvolen : Mesto, 2018. 100 s. ISBN 978-80-570-0010-5. Typ: AAB
 • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim - LOYDL, Albert. Archeologický výskum na Hrade Čabraď = Archäologische Ausgrabung auf der Burg Čabraď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 35-37. ISSN 0231-925X. Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Archeologický výskum na Pustom hrade vo Zvolene = Archäologische Ausgrabung auf Pustý hrad (Wüste Burg) in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 24-25. ISSN 0231-925X. Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIC, Michal. Archeologický výskum na Hrade Modrý Kameň = Archäologische Ausgrabung auf Hrad Modrý Kameň (Burg Blauer Stein). In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 31-32. ISSN 0231-925X. Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIC, Michal. Výskum hradu Dobrá Niva = Untersuchung der Burg Dobrá Niva. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 29-30. ISSN 0231-925X. Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - SAMU, Levente. Praveké osídlenie v katastri obce Kiarov = Urzeitliche Besiedlung im Kataster der Gemeinde Kiarov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 26-28. ISSN 0231-925X. Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - KUČERÁKOVÁ, Kristína - SAMU, Levente. Archeologická prospekcia vybraných lokalít južnej časti stredného Slovenska = Archäologische Prospektion der ausgewählten Lokalitäten des südlichen Teils der Mittelslowakei. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 33-35. ISSN 0231-925X. Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján. Výskum a obnova Pustého hradu vo Zvolene v poslednom desaťročí. In Zachráňme hrady : Záchrana historických ruín občianskymi združeniami v rokoch 2002 - 2017. - Bratislava : Združenie Zachráňme hrady, 2018, s. 199-204. ISBN 978-80-972995-0-7. Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - SAMU, Levente - BISTÁKOVÁ, Alena. Včasnostredoveké sídlisko Banská Bystrica – Senica = Early medieval settlement Banská Bystrica – Senica. In Stredné Slovensko v stredoveku : Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2018, s. 48-123. ISBN 978-80-570-0554-4.(APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska). Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Výskum a obnova Pustého hradu vo Zvolene = Research and renovation of the Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen. In Stredné Slovensko v stredoveku : Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2018, s. 212-235. ISBN 978-80-570-0554-4.(APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska). Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján. Osídlenie Zvolenskej kotliny vo včasnej dobe dejinnej = Settlement of the Zvolenská kotlina basin in protohistory. In Stredné Slovensko v stredoveku : Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2018, s. 34-47. ISBN 978-80-570-0554-4.(APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska). Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - RUTTKAY, Matej - MÁCELOVÁ, Marta. Hradisko vo Zvolene – Môťovej vo svetle najnovších výskumov = Hillfort Zvolen – Môťová in the light of new discoveries. In Stredné Slovensko v stredoveku : Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2018, s. 124-157. ISBN 978-80-570-0554-4.(APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska). Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - SLÁMOVÁ, Martina - DEBNÁR, Peter - CHUDÝ, František. Interdisciplinárna interpretácia antropogénnych reliktov v severozápadnej časti Javoria (Slovensko). In 50. mezinárodní konference archeologie středověku : Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek Valtice 17.-21. 9. 2018. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, nestr. Typ: AFE

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 • BELJAK, Ján. Nálezy z doby rímskej z Lúčnice nad Žitavou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004, s. 40-41. ISSN 0231-925X.

 

2003